Nasze działania

Cele statutowe Fundacji EUROS skupiają się wokół szeroko pojętej edukacji, animacji i aktywizacji społecznej różnych grup ludzi a także utrwalania dobrych praktyk w kontakcie ze środowiskiem naturalnym, budowania odpowiedzialności społecznej, świadomości ekologicznej, ochrony zabytków.

Nasz statut ujmuje cele ogólne w następujących punktach:

  • zachowanie pamięci o przeszłości;
  • ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka oraz naturalnego środowiska przyrodniczego;
  • wspieranie rozwoju i promocja regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i kulturą polską związanych;
  • wspieranie wszelkich przejawów społecznej i indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury;
  • wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego;
  • aktywizacja i integracja społeczna szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację;
  • promocja ziem polskich wśród cudzoziemców.

O projektach, w które się aktualnie angażujemy, piszemy w kolejnych zakładkach „Naszych działań”.

Facebook
YouTube