SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EUROS – WIATR ZE WSCHODU W ROKU 2014

A. DANE REJESTROWE

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE WSCHODU z siedzibą w Tarnowie, ul. Adwentowicza 18, 33-103 Tarnów.

2. Data utworzenia: akt notarialny z dn. 9 maja 2014 r.

3. Rejestracja w KRS dn. 21 sierpnia 2014 r., nr KRS 0000520395 (wpis dokonany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego).

4. Nr REGON 123203995, nr NIP 873-32-53-712.

5. Okres sprawozdawczy: 21.08.2014 – 31.12.2014 r.

6. Skład organu zarządzającego w okresie sprawozdawczym – Zarząd Fundacji:

– Anna Żalińska – prezes Zarządu,

– Agnieszka Filipek – członek Zarządu.

7. Skład organu nadzorczego w okresie sprawozdawczym – Rada Fundacji:

– Krystyna Wrońska – przewodnicząca Rady Fundacji,

– Adam Żaliński – sekretarz Ray Fundacji.

8. Struktura organizacyjna: Fundacja nie posiada oddziałów ani innych jednostek podległych.

9. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

B. CELE STATUTOWE FUNDACJI

1. Głównymi celami Fundacji są zachowanie pamięci o przeszłości; ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka oraz naturalnego środowiska przyrodniczego; wspieranie rozwoju i promocja regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i kulturą polską związanych; wspieranie wszelkich przejawów społecznej i indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury; wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego; aktywizacja i integracja społeczna szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację; promocja ziem polskich wśród cudzoziemców.

2. Zadania szczegółowe Fundacji:

1) działania na rzecz ochrony, promocji i rozwoju kultury materialnej, intelektualnej i duchowej, polskiej i obcej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego dziedzictwa kulturowego Polski południowo-wschodniej, w tym szczególnie:

a) wspieranie artystów, twórców rękodzieła artystycznego i użytkowego, tradycyjnych wyrobów spożywczych, manufakturowych lub fabrycznych,

b) wspieranie ochrony i renowacji budownictwa sakralnego lub świeckiego o charakterze zabytkowym, unikatowym lub cennym z punktu widzenia ochrony świadectwa kultury regionalnej lub ponadregionalnej,

c) zachowanie pamięci zbiorowej o historii i tradycji obecnej kiedyś i dziś na ziemiach polskich w obecnych granicach Polski i jej granicach historycznych;

2) wspieranie postaw tolerancji dla odmienności, zachowanie świadectw tradycyjnej wielokulturowości na ziemiach polskich oraz promowanie wielokulturowości, w tym szczególnie:

a) inicjowanie i wspieranie dialogu międzykulturowego w Polsce oraz z udziałem Polaków za granicą,

b) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,

c) szerzenie tolerancji i przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji na tle kulturowym, wyznaniowym, rasowym i innego typu;

3) wspieranie idei samoidentyfikacji w społeczeństwie i poczucia przynależności, w tym szczególnie:

a) edukacja historyczna, nauka o Polsce, regionie i tradycjach kultury,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości narodowej i regionalnej,

c) nauka patriotyzmu i wspieranie inicjatyw patriotycznych,

d) popieranie rozwoju wspólnot lokalnych, wspieranie integracji społecznej w regionie i ponadregionalnej w Polsce oraz Polaków za granicą,

e) działania na rzecz wspierania Polonii na całym świecie;

4) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych w społeczeństwie, w tym szczególnie:

a) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,

b) szerzenie kultury osobistej, kultury języka, zasad dobrego wychowania i współżycia społecznego,

c) popieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

d) szerzenie znajomości języków obcych i języka polskiego jako narzędzi dialogu międzykulturowego, w tym: kursy języka polskiego dla cudzoziemców, nauka gwary i języków mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce teraz i w przeszłości, nauka języków obcych,

e) inicjacja i wspieranie współpracy osób indywidualnych, osób prawnych, grup społecznych w zakresie kultury, nauki i sztuki, wspieranie prac naukowo-badawczych,

f) inicjowanie i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, zwłaszcza w kontekście nauki historii i kultury regionu;

5) działalność na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji społecznej, w tym szczególnie:

a) aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami w pełni sprawnymi, zwłaszcza poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-turystycznych, warsztatach i kursach językowych,

b) wspieranie rozwoju spółdzielczości pracy, przedsiębiorstw, zakładów pracy chronionej w regionie,

c) aktywizacja osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, szczególnie poprzez włączenie w sferę kulturalną, gospodarczą czy ochronę przyrody w ich regionie,

d) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;

6) wspieranie polskiej przedsiębiorczości i działalności wspomagającej regionalny rozwój gospodarczy, szczególnie poprzez:

a) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zwłaszcza przedsiębiorstw promujących polskie produkty tradycyjne lub otrzymywane tradycyjnymi metodami,

b) popieranie wymiany myśli, wynalazków i patentów, wymiany materialnej, współpracy przedsiębiorczości w regionie i poza nim, także w kontaktach międzynarodowych,

c) nawiązywanie współpracy międzynarodowej promującej Polskę, tradycyjne polskie produkty i usługi,

d) wspieranie produktów polskich, tradycyjnych i łączących tradycję z nowoczesnością,

e) podejmowanie i udział w publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym w Polsce i w regionie;

7) ochrona i promocja naturalnego krajobrazu przyrodniczego Polski, w tym szczególnie:

a) organizacja i promocja turystyki regionalnej, propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,

b) promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przyrody, szczególnie występującej regionalnie i unikatowo na terenie kraju,

c) propagowanie i wspieranie ekologii i ochrony środowiska, dobrych praktyk w kontakcie z przyrodą,

d) promocja i wspieranie infrastruktury turystycznej, m.in. bazy noclegowej i restauracyjnej, bazy rozrywkowej, edukacyjnej;

8) wspieranie i inicjowanie innych niż wymienione powyżej działań z obszaru szeroko pojętej kultury, sztuki, edukacji i innych przejawów działalności człowieka, składających się na krajobraz kulturalno-społeczny Polski, wspierających polską przedsiębiorczość i turystykę oraz promujących Polskę w krajach i środowiskach cudzoziemskich.

3. Zasięg terytorialny: cały kraj.

4. Działania podjęte w 2014 r. w ramach realizacji celów statutowych.

W 2014 r. Fundacja była przede wszystkim w okresie organizowania się. Zarząd jako pierwsze realizowane przez Fundację zadanie określił promocję postaci Bolesława Barbackiego (1891-1941) – artysty malarza z Nowego Sącza, wybitnego portrecisty, aktora, scenografa i reżysera teatru amatorskiego Towarzystwo Dramatyczne, prezesa TG „Sokół”, dyrektora i pedagoga Szkoły Przemysłowej Żeńskiej TSL w Nowym Sączu. Fundacja planuje w 2015 r. wydanie folderu turystycznego „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” oraz „Przewodnika po zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu” prezentującego archiwalia związane z Barbackim przechowywane w zasobie ANKr. Gromadzenie środków na te cele nie było organizowane w okresie sprawozdawczym. W 2014 r. rozpoczęto trwająca do dziś kwerendę archiwalną w celu zebrania informacji do noty biograficznej we wstępie do Przewodnika. Wolontariusze Fundacji gromadzą materiały biograficzne oraz informacje o archiwaliach o Bol. Barbackim w archiwach państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej, archiwach kościelnych oraz zbiorach osób prywatnych. Nieodpłatnie została przygotowana treść folderu turystycznego, który został oddany do opracowania graficznego – również na zasadzie umowy o wolontariacie. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów, wydatkowano z funduszu założycielskiego 300 zł na obsługę księgową. Fundacja nie zatrudniała w 2014 r. żadnych pracowników, wszelkie działania podejmowali wolontariusze.

C. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Fundacja, zgodnie ze statutem, nie prowadzi działalności gospodarczej.

D. PRZYCHODY I ROZCHODY

Fundusz założycielski Fundacji wynosił 500 zł. Fundacja nie odnotowała żadnego przychodu w okresie sprawozdawczym. Fundacja wydatkowała 300 zł na obsługę administracyjno-księgową (konsultacje księgowe, przygotowanie sprawozdania finansowego i rozliczenia podatkowego). Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja nie posiadała rachunku bankowego, gotówka znajdująca się w kasie Fundacji wyniosła 200 zł. Fundacja nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów. Nie posiadała udziałów w innych jednostkach organizacyjnych, nie posiadała również akcji, obligacji ani innych papierów wartościowych. Fundacja nie posiadała nieruchomości, środków trwałych ani innych aktywów czy zobowiązań.

E. ZATRUDNIENIE

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała żadnych pracowników w ramach stosunku pracy ani nie korzystała z usług osób fizycznych w ramach umów cywilno-prawnych. W związku z powyższym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń. Członkowie Zarządy i Rady Fundacji są wolontariuszami. Wszystkie działania związane z kwerendą archiwalną, opracowaniem treści i szaty graficznej folderu turystycznego promującego Bol. Barbackiego były realizowane przez wolontariuszy. Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 6 osób.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

G. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Fundacja w rocznej deklaracji podatkowej dla osób prawnych CIT-8 wykazała stratę finansową w wysokości 300 zł, zatem nie naliczono podatku pochodowego.

H. KONTROLE

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne, nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych.

Facebook
YouTube