Statut

 

STATUT FUNDACJI DLA ZACHOWANIA PAMIĘCI I WSPIERANIA ROZWOJU POPRZEZ KULTURĘ EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE WSCHODU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:

1) Annę Wrońską, zam. w Tarnowie;

2) Krystynę Wrońską, zam. w Tarnowie;

3) Adama Żalińskiego, zam. w Małogoszczu;

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym: nr Rep. A 498/2014, sporządzonym i podpisanym w dniu 9 maja 2014 roku w obecności notariusza Bartosza Krzysztofowicza w kancelarii notarialnej w Tarnowie, ul. W. Rogoyskiego 28.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Fundacja może tworzyć stałe i tymczasowe placówki terenowe.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja, uchwałą Rady Fundacji, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może tworzyć tymczasowe placówki terenowe podległe placówkom terenowym w Polsce lub bezpośrednio Zarządowi Fundacji.

4. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami z kraju i zza granicy.

5. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Dopuszcza się używanie skróconych nazw Fundacji: Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU lub Fundacja EUROS.

2. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy, pełną lub skróconą, a także logiem z napisami w języku obcym.

§ 4.

1. Fundacja może posiadać logo, którego znak graficzny jest zastrzeżony.

2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji lub z logiem.

3. Członkowie Zarządu mogą używać imiennych pieczątek z nazwą Fundacji.

§ 5.

1. Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową prowadzającą działalność o charakterze pożytku publicznego.

2. Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw kultury.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

 

Rozdział 2. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

§ 7.

1. Głównymi celami Fundacji są: zachowanie pamięci o przeszłości; ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka oraz naturalnego środowiska przyrodniczego; wspieranie rozwoju i promocja regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i kulturą polską związanych; wspieranie wszelkich przejawów społecznej i indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury; wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego; aktywizacja i integracja społeczna szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację; promocja ziem polskich wśród cudzoziemców.

2. Zadania szczegółowe Fundacji:

1) działania na rzecz ochrony, promocji i rozwoju kultury materialnej, intelektualnej i duchowej, polskiej i obcej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego dziedzictwa kulturowego Polski południowo-wschodniej, w tym szczególnie:

a) wspieranie artystów, twórców rękodzieła artystycznego i użytkowego, tradycyjnych wyrobów spożywczych, manufakturowych lub fabrycznych,

b) wspieranie ochrony i renowacji budownictwa sakralnego lub świeckiego o charakterze zabytkowym, unikatowym lub cennym z punktu widzenia ochrony świadectwa kultury regionalnej lub ponadregionalnej,

c) zachowanie pamięci zbiorowej o historii i tradycji obecnej kiedyś i dziś na ziemiach polskich w obecnych granicach Polski i jej granicach historycznych;

2) wspieranie postaw tolerancji dla odmienności, zachowanie świadectw tradycyjnej wielokulturowości na ziemiach polskich oraz promowanie wielokulturowości, w tym szczególnie:

a) inicjowanie i wspieranie dialogu międzykulturowego w Polsce oraz z udziałem Polaków za granicą,

b) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,

c) szerzenie tolerancji i przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji na tle kulturowym, wyznaniowym, rasowym i innego typu;

3) wspieranie idei samoidentyfikacji w społeczeństwie i poczucia przynależności, w tym szczególnie:

a) edukacja historyczna, nauka o Polsce, regionie i tradycjach kultury,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości narodowej i regionalnej,

c) nauka patriotyzmu i wspieranie inicjatyw patriotycznych,

d) popieranie rozwoju wspólnot lokalnych, wspieranie integracji społecznej w regionie i ponadregionalnej w Polsce oraz Polaków za granicą,

e) działania na rzecz wspierania Polonii na całym świecie;

4) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych w społeczeństwie, w tym szczególnie:

a) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,

b) szerzenie kultury osobistej, kultury języka, zasad dobrego wychowania i współżycia społecznego,

c) popieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

d) szerzenie znajomości języków obcych i języka polskiego jako narzędzi dialogu międzykulturowego, w tym: kursy języka polskiego dla cudzoziemców, nauka gwary i języków mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce teraz i w przeszłości, nauka języków obcych,

e) inicjacja i wspieranie współpracy osób indywidualnych, osób prawnych, grup społecznych w zakresie kultury, nauki i sztuki, wspieranie prac naukowo-badawczych,

f) inicjowanie i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, zwłaszcza w kontekście nauki historii i kultury regionu;

5) działalność na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji społecznej, w tym szczególnie:

a) aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami w pełni sprawnymi, zwłaszcza poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-turystycznych, warsztatach i kursach językowych,

b) wspieranie rozwoju spółdzielczości pracy, przedsiębiorstw, zakładów pracy chronionej w regionie,

c) aktywizacja osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, szczególnie poprzez włączenie w sferę kulturalną, gospodarczą czy ochronę przyrody w ich regionie,

d) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;

6) wspieranie polskiej przedsiębiorczości i działalności wspomagającej regionalny rozwój gospodarczy, szczególnie poprzez:

a) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zwłaszcza przedsiębiorstw promujących polskie produkty tradycyjne lub otrzymywane tradycyjnymi metodami,

b) popieranie wymiany myśli, wynalazków i patentów, wymiany materialnej, współpracy przedsiębiorczości w regionie i poza nim, także w kontaktach międzynarodowych,

c) nawiązywanie współpracy międzynarodowej promującej Polskę, tradycyjne polskie produkty i usługi,

d) wspieranie produktów polskich, tradycyjnych i łączących tradycję z nowoczesnością,

e) podejmowanie i udział w publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym w Polsce i w regionie;

7) ochrona i promocja naturalnego krajobrazu przyrodniczego Polski, w tym szczególnie:

a) organizacja i promocja turystyki regionalnej, propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,

b) promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przyrody, szczególnie występującej regionalnie i unikatowo na terenie kraju,

c) propagowanie i wspieranie ekologii i ochrony środowiska, dobrych praktyk w kontakcie z przyrodą,

d) promocja i wspieranie infrastruktury turystycznej, m.in. bazy noclegowej i restauracyjnej, bazy rozrywkowej, edukacyjnej;

8) wspieranie i inicjowanie innych niż wymienione powyżej działań z obszaru szeroko pojętej kultury, sztuki, edukacji i innych przejawów działalności człowieka, składających się na krajobraz kulturalno-społeczny Polski, wspierających polską przedsiębiorczość i turystykę oraz promujących Polskę w krajach i środowiskach cudzoziemskich.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1) działalność wydawniczą, reklamową, popularyzatorską, informacyjną i edukacyjną;

2) warsztaty, konferencje, sympozja, seminaria, spotkania, konsultacje i kursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym kursy i obozy językowe;

3) konkursy, lekcje archiwalne i historyczne, gry miejskie;

4) przedstawienia sceniczne, performance, wydarzenia kulturalne, imprezy masowe, kampanie społeczne;

5) audycje radiowe, programy telewizyjne, kampanie społeczne, spoty reklamowe, utwory audiowizualne, prowadzenie strony internetowej;

6) działalność naukowo-badawczą i współpracę z ośrodkami badawczymi, opracowanie ekspertyz, opinii i wystąpień, organizację i umożliwianie wystąpień w seminariach i konferencjach naukowych;

7) promocję oraz tworzenie szlaków turystycznych i ścieżek tematycznych;

8) organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

9) akcje propagujące ochronę przyrody;

10) organizację wszelkich form doradztwa, wsparcie psychologiczne, logistyczne i informacyjne osób i instytucji;

11) organizację wyjazdów zagranicznych, wymian międzynarodowych;

12) organizację staży, współpracy i wymiany handlowej;

13) współpracę ze szkołami i innymi ośrodkami i instytucjami edukacyjnymi oraz organizację różnych form aktywności, edukacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, także opartą na wymianie międzynarodowej;

14) wsparcie finansowe, stypendia;

14) inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9.

Fundacja działalność swoją kieruje do obywateli polskich i obcych.

 

Rozdział 3. Organizacja i zarząd Fundacji.

§ 10.

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” i Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Rada stanowi organ nadzorujący działania Zarządu i pełni wobec niego funkcje doradcze.

§ 11.

1. Skład Zarządu jest dwuosobowy.

2. Członków pierwszego Zarządu wybierają Fundatorzy, wskazując jednocześnie jego Prezesa. Skład każdego następnego Zarządu jest powoływany jednogłośną uchwałą Rady, w której wskazuje się również osobę Prezesa.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Istnieje możliwość ponownego powołania tych samych osób.

4. Członkowie Zarządu powinni charakteryzować się nieposzlakowaną opinią, wysokim poziomem kultury osobistej i zasad moralnych.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje:

a) z upływem kadencji, albo

b) w chwili śmierci, albo

c) na skutek złożenia rezygnacji, albo

d) na skutek odwołania.

6. Członek Zarządu składa swoją rezygnację pisemnie, doręczając ją drugiemu członkowi Zarządu lub członkowi Rady albo składa oświadczenie ustne o rezygnacji do protokołu w trakcie posiedzenia Zarządu lub Rady. Zwolnienie z obowiązków członka Zarządu następuje w chwili skutecznego złożenia rezygnacji.

7. Odwołanie członka Zarządu następuje w jednym z następujących przypadków:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) naruszenia przepisów niniejszego statutu,

c) nienależytego wykonywania powierzonej funkcji lub działania na szkodę Fundacji.

8. O odwołaniu członka Zarządu decyduje Rada jednogłośnie.

9. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z powodów opisanych w ust. 4 lit. b, c i d, Rada ma obowiązek niezwłocznie wybrać nowego członka Zarządu na wakujące miejsce. Wybór następuje w trybie i na zasadach opisanych § 11 ust. 2 niniejszego statutu.

10. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.

§ 12.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy jego członek. Zwołujący posiedzenie ma obowiązek zawiadomić o jego miejscu i dacie drugiego członka Zarządu oraz Przewodniczącego Rady.

3. Posiedzenie Zarządu powinno zwoływać się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Zarządu. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Zarządu lub Przewodniczący Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady, posiadający jedynie głos doradczy.

5. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.

6. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach.

7. Dla podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest jednomyślność.

8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

9. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą internetowych środków komunikacji (np. forum internetowe, telekonferencja) jednak bez możliwości podejmowania uchwał. Z takiego posiedzenia sporządza się stenogram lub szczegółową notatkę.

§ 13.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl postanowień statutu i innych przepisów prawa dla innych organów, w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie działań realizujących cele statutowe Fundacji i zmierzających do jej rozwoju,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji,

c) zarządzanie i nadzór nad majątkiem Fundacji oraz jej przychodami i wydatkami,

d) uchwalanie wszelkiego rodzaju planów, sprawozdań i analiz z działania Fundacji, w tym finansowych,

e) uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych dotyczących pracy i organizacji Fundacji,

f) prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenie,

g) przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków, pomocy publicznej,

h) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do zaciągania kredytów i pożyczek w imieniu Fundacji wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu.

§ 14.

1. W skład Rady wchodzą Fundatorzy.

2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Istnieje możliwość dokooptowania członków do Rady jednogłośną uchwałą tej Rady.

4. Skład Rady nie może przekroczyć liczby siedmiu osób, nie może też być mniejszy niż dwie osoby.

§ 15.

1. Członkostwo w Radzie jest dożywotnie lub do chwili rezygnacji albo wykluczenia.

2. Członkostwo w Radzie jest funkcją honorową i nieodpłatną, z zastrzeżeniem możliwości zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach.

3. Członkowie Rady powinni charakteryzować się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.

§ 16.

1. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady. Członek Rady obejmujący zadania członka Zarządu, zobowiązany jest złożyć rezygnację z funkcji członka Rady przed objęciem funkcji w Zarządzie pod rygorem nieważności powołania do nowej funkcji.

2. Członek Rady, który zrezygnował z tej funkcji dla objęcia stanowiska w Zarządzie w trybie przewidzianym w ust. 1, po zakończeniu kadencji lub złożeniu rezygnacji z funkcji w Zarządzie, na wniosek może zostać ponownie przyjęty do składu Rady uchwałą Rady podjętą większością głosów.

3. Rezygnacja z członkostwa w Radzie wymaga oświadczenia pisemnego, doręczonego innemu członkowi Rady lub Zarządu albo oświadczenia ustnego złożonego do protokołu w trakcie posiedzenia Rady lub Zarządu. Zwolnienie z obowiązków członka Rady następuje w chwili skutecznego złożenia rezygnacji.

§ 17.

1. Członek Rady może zostać wykluczony z członkostwa w Radzie w jednym z następujących przypadków:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) naruszenia przepisów niniejszego statutu,

c) nienależytego wykonywania powierzonej funkcji lub działania na szkodę Fundacji.

2. O wykluczeniu członka Rady decyduje Rada uchwałą podjętą większością głosów.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy.

2. Posiedzenie Rady może zwołać każdy jej członek. Zwołujący posiedzenie ma obowiązek zawiadomić o jego miejscu i dacie wszystkich członków Rady oraz Prezesa Zarządu.

3. Posiedzenie Rady powinno zwoływać się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady lub Przewodniczący Zarządu uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4. Członkowie Zarządu mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

5. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady.

6. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał na posiedzeniach.

7. Dla podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest jednomyślność, z wyłączeniem przypadku opisanego w § 17 ust. 2.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza. Protokoły posiedzeń podpisuje Sekretarz oraz Przewodniczący Rady.

§ 19.

1. Do głównych zadań Rady należy:

a) powoływanie Zarządu,

b) ocena i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji opracowanego przez Zarząd,

c) opiniowanie działań lub zamierzeń Zarządu,

d) wskazywanie kierunków rozwoju Fundacji i nadzór nad prawidłową realizacją jej celów statutowych,

e) wnioskowanie od Zarządu o podjęcie działań zgodnych z celami statutowymi,

f) propagowanie celów statutowych i działań Fundacji,

e) uchwalanie własnego regulaminu i wprowadzanie do niego zmian,

f) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji,

g) przyjęcie lub zmiana logo Fundacji,

h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, w tym zmian w celu podjęcia działalności gospodarczej przez Fundację.

2. Rada w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 20

1. Do kierowania sprawami administracyjnymi i obsługi organów Fundacji Rada może powołać w drodze uchwały Biuro Fundacji.

2. Biuro Fundacji podlega Zarządowi i jest kierowane przez Prezesa. Pracownicy Biura nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani Rady.

§ 21.

Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 

Rozdział 4. Majątek Fundacji i środki na działalność statutową.

§ 22.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.

3. Fundacja może gromadzić środki pieniężne w walucie polskiej lub zagranicznej w bankach krajowych lub zagranicznych.

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana przede wszystkim w na działalność statutową, a także na obsługę organizacyjną, prawną i księgową oraz płace osób przez Fundację zatrudnionych.

§ 23.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji i subwencji, nagród, programów operacyjnych, konkursów, projektów oraz grantów krajowych i zagranicznych;

3) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych;

4) dochodów z gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym;

5) odsetek bankowych, praw majątkowych, depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;

6) własnej działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia takiej działalności;

7) innych legalnych źródeł finansowania.

§ 24. 

1. Dochodów pochodzących z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów Fundacja używa na realizację swoich celów i prowadzenie działalności z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków i zapisów oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu.

§ 25.

Za swoje zobowiązania finansowe Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 26.

1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową oraz powiększanie i zarządzanie majątkiem Fundacji niezbędnym dla realizacji jej celów.

2. Fundacja może udzielać grantów i stypendiów osobom fizycznym lub prawnym na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 5. Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 27.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Decyzję o zmianie statutu w sytuacji woli podjęcia lub zaniechania działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Rada, która wprowadza zmiany do Statutu Fundacji uchwałą.

3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 powinna określać zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz wskazywać, że:

a) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

b) wartość funduszu założycielskiego zostaje podwyższona do kwoty co najmniej 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego przynajmniej 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

4. Wszelkie zmiany w obszarze rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź jej zaniechania Zarząd Fundacji zgłasza do właściwych organów zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe.

§ 28.

1. Rada Fundacji może dokonywać w statucie Fundacji zmian, które jednak nie znoszą pierwotnych celów i charakteru działalności Fundacji.

2. Rada dokonuje zmian statutu uchwałą.

§ 29.

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada uchwałą. Decyzja ta zapada w razie niemożliwości realizacji celów statutowych, wyczerpania się środków finansowych do prowadzenia dalszej działalności lub uznania, że cele statutowe zostały osiągnięte.

2. Rada Fundacji może zadecydować o likwidacji Fundacji także z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w ust. 1.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Fundacji lub drugi członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Radę. Likwidator posiada wszelkie uprawnienia Zarządu.

4. O przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji decyduje Rada w uchwale o likwidacji Fundacji. Majątek Fundacji musi być przekazany na cele związane z działalnością statutową Fundacji.

Facebook
YouTube